Księgowość certyfikowana

Księgowi posiadający certyfikat księgowy uprawnieni są do: sporządzania, w imieniu i na korzyść podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • gromadzenia i przechowywania (przez 5 lat) dokumentacji księgowej,
  • prowadzenia, w imieniu oraz na rzecz podatników, płatników oraz inkasentów, ksiąg podatkowych jak oraz temu podobnych ewidencji do przeznaczeń podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.